CENTRO TEATRO IPOTESI

via Rimassa 47/1
16129 Genova
 
tel. 010.2721194
mobile 347.2587979
 
email
teatroipotesi@tiscali.it
teatroipotesi@gmail.com

facebook
www.facebook.com/teatroipotesi